Juridisk Information och Avtal

Samtalsavtal på Jennys Heta Linje

När du ringer till våra betalnummer och startar tjänsten genom att aktivt godkänna villkoren, godkänner du följande avtal i sin helhet. Om du inte godkänner detta avtal eller inte uppfyller villkoren i det, får du inte heller starta tjänsten på våra betalnummer.

För att ringa till oss måste du vara över 18. Du måste själv stå för abonnemanget du ringer ifrån eller numret du ringer ifrån måste vara registrerat på dig själv. Det är brottsligt att ingå avtal i någon annans namn / från nummer man inte stå för själv.

Samtalet kostar 19 kronor och 90 öre per påbörjad minut. Debiteringen börjar först efter att du har blivit kopplad fram till en tjej eller har börjat lyssna på en story och pågår tills att du väljer att lägga på. Det är kostnadsfritt, att innan debiteringen börjar, lyssna på tjejernas presentationer eller navigera i valmenyer. Om samtalets debiterade längd understiger 10 minuter, blir du debiterad en minimum kostnad om tio minuter per samtal.

Samtalskostnaden debiteras med en separat faktura till den adress som finns registrerad på dig hos din operatör. Avsändaren av fakturan är vår fakturapartner Kassina. I fakturan specificeras vilket nummer som har ringts och från vilket nummet, samtalets längd, eventuell minimidebitering och den totala kostnaden för samtalet. En faktureringsavgift påförs fakturan. Du kan slippa faktureringsavgiften om du fortsättningsvis väljer att ha en elektronisk faktura, som vi skickar till din e-post. Kontakta i så fall vår faktureringspartner Kassina innan din första faktura skickas ut. Annars får du en elektronisk faktura vid nästkommande faktureringstillfälle.

Dina första samtal upp till 1500 kronor (under det första dygnet du ringer till våra tjänster) blir fakturerade direkt och ditt nummer spärras tillfälligt tills att denna faktura är betald. Detta gör vi för att utesluta, att inga oegentligheter, såsom otillåten användning av annan persons abonnemang eller några andra oegentligheter föreligger. När fakturan är betald släpps samtalsspärren och du kan återigen ringa.

För din och vår skull har du fortsättningsvis en kreditgräns på 3000 kronor. Om du når upp till 80% av kreditgränsen skickas en faktura automatiskt ut, men ditt nummer spärras tillfälligt först om du kommer upp till hela din kreditgräns. I vanliga fall får du fortsättningsvis en samlad månadsfaktura för alla dina samtal till de tjänster vi tillhandahåller. Fakturan skickas ut kring den 15:e varje månad med ett förfallodatum i slutet av månaden. Sedvanliga fakturavillkor gäller och en faktureringsavgift påförs fakturan. Du kan slippa faktureringsavgiften om du fortsättningsvis väljer att ha en elektronisk faktura, som vi skickar till din e-post. Kontakta i så fall vår faktureringspartner Kassina så få du en elektronisk faktura vid nästkommande faktureringstillfälle.

När du väljer att starta tjänsten godkänner du även, att vi får kontakta dig via brev, e-post, telefon och SMS för att informera dig om nyheter i tjänsten och delge dig annan information, som du kan antas vara intresserad av. Om du inte vill ha någon reklam från oss eller vill ha den till någon annan adress, vår faktureringspartner Kassinas kundservice som sköter den här typen ärenden åt oss.

Vi tillhandahåller personlig data om dig i enlighet med det europeiska datadirektivet GDPR. Du kan läsa vår fullständiga integritetspolicy här.

Om någon punkt bland villkoren i detta avtal skulle av en svensk domstol dömas som olaglig eller icke tillämpningsbar, skall den delen av avtalet upphöra att gälla, men resterande avtal fortsätter att vara i full kraft.

Du samtycker till, att det ligger i ditt ansvar att vara fullt uppdaterad om villkoren i detta avtal. Du rekommenderas att läsa dessa villkor varje gång du planerar att använda våra tjänster.

Genom att starta tjänsten på Jennys Heta Linje samtycker du till och godkänner allt ovanstående i sin helhet. Om du inte samtycker till och/eller inte kan eller inte vill godkänna dessa villkor i sin helhet, får du inte heller starta tjänsten på Jennys Heta Linje. Du ombeds i sådant fall att lägga på luren för att ingen debitering skall kunna ske.

Detta avtal uppdaterades senast 2021-03-19.

GDPR | Integritetspolicy på Jennys Heta Linje, dess webbplats och associerade tjånster

Enligt dataskyddsförordningen inom Europeiska Unionen, GDPR, ska du som använder våra tjänster få information när vi behandlar några personuppgifter gällande dig. En personuppgift är information som är direkt kopplad till eller på ett annat sätt kan härleda till dig som en fysisk person. Sådan information ska lämnas av oss när uppgifterna samlas in, men även när du själv begär det.

Vi samlar, lagrar och behandlar personuppgifter om våra kunder som har använt våra tjänster. Det gör vi oavsett om kunden ingått ett avtal med oss eller valt att inte göra det. Uppgifterna vi sparar och lagrar om personer som ringt till våra tjänster, men inte ingått ett avtal med oss är telefonnummer och tidpunkt för inringning. För de kunder som ingått ett avtal med oss sparar vi följande information om: telefonnummer, namn, ev. övriga telefonnummer, faktureringsadress, e-postadress och eventuellt personnummer. Vi sparar även information om vilka tjänster du har använt och hur frekvent. Om vi gör en kreditkontroll på dig sparar vi även resultatet för kontrollen som ett beslutsunderlag om kreditgräns. Viss på vår hemsida automatiskt insamlad data kan komma att kopplas till dig som person om du själv initierar till detta. I annat fall sker all automatisk insamling av information utan personkopplingar.

Vi kan ha fått dina uppgifter på olika sätt. Dels registrerar vi telefonnummer och hämtar abonnentinformation från nationella databasen över telefonnummer på samtliga som ringer eller har ringt till Jennys Heta Linje. Insamling av telefonnummer och tidpunkten för ditt samtal lagrar vi oavsett om du har ingått avtal med oss eller inte. Resultatet av A-nummerkontroll sparas om du väljer att ingå ett avtal med oss. Dels kan vi ha fått information från dig som kund vid kontakt med vår kundservice eller genom en onlineformulär. Även viss automatisktt insamlad information sker på vår hemsida. Det kan exempelvis handla om besökarens IP-nummer och dess geografiska position samt vilken typ av enhet som använts vid besöket på vår hemsida. Om vi gör en kreditkontroll på dig, får vi informationen från vår faktureringspartner Kassina KB.

Informationsinsamlingen gör vi i syfte att kunna tillhandahålla vår tjänst på ett ändamålsenligt sätt, för att kunna fakturera dig för tiden du eventuellt har använt våra tjänster och för att i fortsättningen kunna informera dig om eventuella ändringar och nyheter i tjänsten och delge dig annan information som du kan antas vara intresserad av.

Vi lagrar denna information med hjälp av modern informationsteknik. Vi tillämpar vid var tid gällande europeiska integritetslagstiftning GDPR vid all insamling, lagring och hantering av personuppgifter. Till den juridiska grund, som ligger bakom vår inssamling, lagring och hantering av personuppgifter finns de eventuella avtal som du har ingått i samband med att du har använt våra tjänster eller ringt upp våra nummer.

Dina uppgifter kommer att sparas i vår databas endast så länge som det är nödvändigt för att avtalen mellan dig och oss kan fullföljas av båda parter och så länge du kan tänkas vara intresserad av att bli uppdaterad om vår tjänst, dock maximalt under sex års tid med undantag av fall där det finns obetalda fordringar, som sträcker sig över en längre tidsperiod än sex år.

De personuppgifter vi behandlar kan komma att delas endast med företag inom HeartBox koncernen. Vi delar inte personlig information om dig med en utomstående tredje part, utom när det krävs av oss enligt lag, vid domstol- eller myndighetsbeslut och när det kan ha en avgörande betydelse för bekämpning av särskilt allvarlig brottslighet och vid till dessa härledade åtal. I vissa särskilda fall kan vi låna ut våra register till externa företag för att göra ett utskick till våra kunder. I dessa fall får samarbetspartners information om dig endast om du själv bestämmer att respondera till utskicket och således själv förser en tredje part med information om dig. Vi kommer aldrig att överföra personuppgifter till ett land utanför Europeiska Unionen.

Personuppgiftsansvarig för Jennys Heta Linje är HeartBox AB. Du har rätt att kontakta HeartBox AB för att begära ut information om de uppgifter vi har registrerade om dig, för att begära rättelse eller överföring eller för att begära att vi begränsar eller avslutar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot att vi sparar dina uppgifter eller begära radering av samtliga uppgifter om dig i vår databas. Detta gör du enklast genom att kontakta kundtjänsten på Jennys Heta Linje.
¨
Vårt dataskyddsombud nås enklast via e-post genom att maila till gdpr@jennyshetalinje.se. I de fall där du begär att vi upphör med lagring och hantering av dina uppgifter avslutar vi det såvida du inte har några obetalda fakturor till oss. I de fallen där det finns obetalda fakturor avslutas hanteringen av dina uppgifter först efter att hela din skuld till oss är helt reglerad.

Om du har klagomål eller synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter och du inte från vår sida får den gehör du anser dig vara berättigad till, har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndigheten inom integritetsfrågor i Sverige.

Denna policy ändrades senast 2021-03-20.