Juridisk Information och Avtal

Samtalsavtal

När du ringer till våra betalnummer och startar tjänsten genom att aktivt godkänna villkoren, godkänner du följande avtal i sin helhet.
Om du inte godkänner detta avtal eller inte uppfyller villkoren i det, får du inte heller starta tjänsten på våra betalnummer.


För att ringa till oss måste du vara över 18. Du måste själv stå för abonnemanget du ringer ifrån eller numret du ringer ifrån måste vara registrerat på dig själv. Det är brottsligt att ingå avtal i någon annans namn / från nummer man inte stå för själv.

Det är kostnadsfritt, att innan debiteringen börjar, lyssna på tjejernas presentationer eller navigera i valmenyer. Efter att du har kopplats fram till en tjej eller en story du har valt kostar samtalet 19 kronor och 95 öre per minut. Debiteringen pågår tills att du lägger på. Om samtalets debiterade längd understiger 10 minuter, blir du debiterad en minimum kostnad om tio minuter. Utöver rundar vi aldrig upp några minuter. Du betalar endast den faktiska kostnaden för samtalet.

Du debiteras diskret med en separat faktura till den adress som finns registrerad hos din operatör. Avsändaren av fakturan är Kassina Fakturaservice. I fakturaspecifikationen finner du vilket nummer som har ringts upp och från vilket nummer (du kan ha flera nummer under samma kundkort), samtalets starttid, samtalets längd eller minimidebitering samt kostnaden för varje uppringt samtal. På Kassinas hemsida kan du söka tjänsten som har använts med det nummer som ringts upp. En faktureringsavgift på 45 kronor påförs fakturan. Den kan du slippa helt om du fortsättningsvis väljer att få en elektronisk faktura till din e-post. Du kan byta till e-postfaktura hos Kassina.

Som en ny kund får du en kreditgräns på 1.500 kronor. För att utesluta, att inga oegentligheter föreligger, faktureras ditt första samtal omgående. Du kan fortsätta ringa tills du nått upp till kreditgränsen. Om du når kreditgränsen skickar vi en ny faktura till dig och ditt nummer spärras tillfälligt tills du har betalat båda fakturor.

Efter att du betalat dina fakturor får du en kreditgräns på 3.000 kronor och får en samlad månadsfaktura. Fakturan skickas ut kring den 15:e varje månad och har ett förfallodatum i slutet av månaden. Om du närmar dig kreditgränsen (80%) skickas fakturan till dig tidigare för att du ska kunna fortsätta ringa utan avbrott. Vid en uppnådd kreditgräns spärras ditt nummer tillfälligt tills att fakturan är betald. En faktureringsavgift om 45 kronor påförs pappersfakturor. Fakturan är kostnadsfri om du väljer en e-postfaktura.

När du väljer att starta tjänsten godkänner du även, att vi får kontakta dig via brev, e-post, telefon och SMS för att informera dig om ändringar och nyheter i tjänsten och delge dig information, som du kan antas vara intresserad av. Om du inte vill ha någon reklam eller vill ha utskicken till en annan adress, kontakta Kassina för att ändra dina preferenser.

Diskretion och din integritet är en hederssak för oss. All personlig data om dig hanteras i enlighet med det europeiska datadirektivet GDPR. Mer information och vår integritetspolicy finns att läsa här.

Du är införstådd att det ligger i ditt ansvar att vara fullt uppdaterad om villkoren i detta avtal. Du rekommenderas att läsa dessa villkor varje gång du planerar att använda våra tjänster.

Om någon del i detta avtal skulle av en svensk domstol dömas som olaglig eller icke tillämpningsbar, skall den delen av avtalet upphöra att gälla, men resterande avtal fortsätter att vara i kraft.

Ansvarig utgivare och part du ingår avtalet med är Heartbox AB, som har adressen Box 736, 114 79 Stockholm. Du kan kontakta Heartbox AB även genom Kassinas kundservice.

Genom att starta tjänsten samtycker du till och godkänner detta avtal. Om du inte vill godkänna detta avtal eller inte uppfyller villkoren i det, får du inte heller starta tjänsten på våra betalnummer. Vänligen i så fall, lägg på luren.

Villkoren i detta avtal uppdaterades senast 2022-08-17.

GDPR | Integritetspolicy

Diskretion och din integritet är en hederssak för oss. Här klargörs därför hur dina personuppgifter hanteras hos oss.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?
Enligt EU:s datadirektiv 95/46/EG, även kallad GDPR, ska du som använder våra tjänster få information när vi behandlar några personuppgifter gällande dig. En personuppgift är information som är direkt kopplad till eller på ett annat sätt kan härleda till dig som en fysisk person. Sådan information ska lämnas av oss när uppgifterna samlas in, men du kan även själv begära ett utdrag av denna information en gång per år.

VAD SPARAS OM MIG?
Vi samlar, lagrar och behandlar personuppgifter om våra kunder och prospekter. Detta gör vi oavsett om man ingått ett avtal med oss eller valt att inte göra det. Uppgifterna vi sparar och lagrar kan vara, men är inte begränsade till följande: Telefonnummer, använt tjänst, tidpunkt för inringning, övriga telefonnummer som den inringande står för, adress, e-postadress, personnummer, eventuell kreditinformation och frekvens på tjänsteanvändning. Viss på vår hemsida automatiskt insamlad data, såsom IP-nummer kan kopplas till dig som person. All annan automatisk insamling av data på vår hemsida sker utan personkopplingar.

HUR FÅR NI INFORMATIONEN?
Vi kan ha fått dina uppgifter på olika sätt. Dels registrerar vi telefonnummer och hämtar abonnentinformation från nationella databasen över telefonnummer på samtliga som ringer eller har ringt till våra tjänster. Resultatet av A-nummerkontroll sparas om du väljer att ingå ett avtal med oss. Du kan ha själv försett oss med information om dig exempelvis vid en kontakt med vår kundservice eller genom en onlineformulär. Viss information samlas in automatiskt på vår hemsida. Det kan exempelvis vara ditt IP-nummer och dess geografiska position samt vilken typ av enhet som använts vid besöket på vår hemsida. Om vi har kreditinformation om dig, kommer den från vår fakturapartner Kassina KB eller från Kronofogdemyndigheten.

VARFÖR SAMLAR NI INFORMATION?
Informationsinsamlingen gör vi i syfte att kunna tillhandahålla vår tjänst på ett ändamålsenligt sätt, för att kunna fakturera dig för användningen av våra tjänster och för att i fortsättningen kunna informera dig om eventuella ändringar och nyheter i tjänsten samt för att kunna delge dig annan information som du kan antas vara intresserad av.

HUR OCH VAR SPARAS INFORMATIONEN?
Vi lagrar denna information med hjälp av modern informationsteknik. Vi tillämpar vid var tid gällande nationella och europeiska integritetslagstiftning vid all insamling, lagring och hantering av personuppgifter. Till den juridiska grund, som ligger bakom vår insamling, lagring och hantering av personuppgifter finns de eventuella avtal som du ingått i samband med användning av våra tjänster.

HUR LÄNGE SPARAS INFORMATIONEN?
Dina uppgifter kommer att sparas i vår databas endast så länge som det är nödvändigt för att avtalen mellan dig och oss kan fullföljas eller så länge du kan antas vara intresserad av att bli uppdaterad om vår tjänst, dock maximalt under tio års tid. Ett undantag utgör fall där det finns obetalda fordringar, som sträcker sig över en längre tidsperiod. För att undvika förluster i verksamheten sparas information om kunder med obetalda fordringar så länge vi bedriver affärsverksamhet.

VILKA KAN TA DEL AV INFORMATIONEN?
De personuppgifter vi behandlar kan komma att delas med andra företag inom vår koncern. Vi delar dock aldrig personlig information om dig med en utomstående tredje part. Ett undantag utgör fall där det krävs av oss enligt lag, vid domstol- eller myndighetsbeslut och när det kan ha en avgörande betydelse för bekämpning av en särskilt allvarligt brott. I vissa särskilda fall kan externa företag göra utskick till våra kunder genom oss. I dessa fall får den berörda parten information om dig endast om du själv initierar till detta genom att respondera på utskicket.

VEM ÄR JURIDISKT ANVARIG FÖR DATAINSAMLINGEN?
Juridisk personuppgiftsansvarig för våra tjänster är vår ägare HeartBox AB. Du har rätt att kontakta HeartBox AB för att begära ut information om de uppgifter vi har registrerat om dig, begära en rättelse eller en överföring och för att begära att vi begränsar eller helt avslutar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att invända dig mot att vi sparar dina uppgifter och begära radering eller anonymisering av uppgifter om dig. Detta kan göras brevledes eller genom att kontakta vår kundservice.

HUR SNABBT KAN INFO OM MIG TAS BORT?
I de fall där du begär att vi upphör med lagring och hantering av dina uppgifter avslutar vi den såvida du inte har några obetalda fordringar till oss. I de fallen där det finns obetalda fordringar avslutas hanteringen av dina uppgifter först efter att hela din skuld till oss är helt reglerad. Vårt dataskyddsombud som övervakar dina intressen kan nås via e-post info@heartbox.se.

VAR KAN JAG VÄNDA MIG VID KLAGOMÅL?
Om du har klagomål eller synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter och du inte från vår sida får den gehör du anser dig vara berättigad till eller om du inte vill acceptera våra beslut gällande hantering av dina personuppgifter exempelvis vid obetalda fordringar, har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som har tillsynen inom personintegritetsfrågor i Sverige.

SENASTE UPPDATERING
Denna policy uppdaterades senast 2022-09-17.

Barnskydd på denna webbplats

Vi tror på fri internet. För vuxna. Barn ska däremot skyddas när de använder internet och deras tillgång till webbplatser som denna bör begränsas så långt det är möjligt. Det kan vi dock inte göra ensamma utan i detta arbete behöver vi föräldrarnas hjälp.

Denna webbplats är flaggad med RTA-label. RTA står för "Restricted For Adults" och är en kod som kan hindra minderårigas tillgång till för barn olämpliga webbplatser. Koden stoppar tillgången om webbpläsarens "parental control tools" är i bruk, det vill säga webbläsarens barnfilter är påslagen. Närmare em miljon andra webbplatser har implementerad denna kod. Initiativet till koden kommer från ansvarstagande vuxenwebbplatser själva.

Vi har med andra ord gjort det enkelt för föräldrarna att skydda sina barn och förhindra deras åtkomst till närmare en miljon webbplatser som denna. Koden fungerar även vid användning av kommersiella "netnanny" program.

Vi gör detta arbete på vår egen bekostnad för att hälften av ansvaret ligger hos oss. Den andra halvan ligger hos dig som förälder. Vår förhoppning är och vi uppmuntrar alla föräldrar till att använda de verktyg som finns för att skydda barnen mot för dem olämpligt innehåll. Att använda dessa filter är gratis. Vi har gjort vad vi kan och nu ligger bollen hos dig som förälder.

Vill du lära dig hur man slår på barnfiltret och använder lösenord som bara vuxna känner till, klicka här. Informationen på sidan är på engelska.

Tack för att du gör din del. Tillsammans kan vi skydda barnen och ge dem en tryggare tillvaro på nätet.